نشانه گنج

نشانه های گنج در کوه و سنگروی سنگ‌ها، سوراخ و یا حروف حکاکی شده می‌تواند، نشانه‌های گنج باشد. همان طور، که می‌دانید نشانه گنج در سنگ‌ها می‌تواند شامل حفره‌هایی که انسان‌ها خودشان ایجاد کرده‌اند. معمولاً سوراخ‌هایی که روی سنگ است، سوراخ‌های دست بشر باشد نه سوراخ‌هایی که طبیعی سوراخ شده است